میزهای کارمندی

تمام نيازها وملزومات كاربردي در ميزهاي كارمندي شركت فرم وفضا طراحي و به كار گرفته شده است.اين ميزها به صورت تكي،دونفره و چندتايي (ورك استيشن) بامتريالهاي روز امكان چيدمان هاي متنوع و كاربردي رادر دفاتر اداري امكان پذير مي سازد. تغييرسايز و مت﷼ در تمامي ميزها همچنان امكان پذير است.

بستن