8 الی 11 مهر 1399

در این رویداد که به ابتکار فرم فضا برگزار شد، برای نخستین بار جمعی از برترین معماران سه استان شمالی به زیر یک سقف جمع گردیدند. این معماران در نمایشگاهی به نمایش بیش از 50 اثر خویش همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان پرداختند. فرم فضا همچنین حامی انحصاری برگزاری این رویداد بود.

پوشش ویژه خبری رویداد توسط رسانه های معماری