شرکت فرم فضا با 27 سال سابقه
زیبائی شناسی اخلاقی حرفه‌ای

برای ما رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و تعهد به استانداردها، به مثابه یک نظریه‌ی زیبائی شناسی عمل می‌کند. این نظریه به حرکت ما سمت و سو و برای طراحان ما، یک «روش طراحی» خلق می‌کند. روشی که مبنای آن، نه مفاهیم انتزاعی که اصول انسانی است.